ABOUT US

Spoločnosť ACAPU, s.r.o. bola v rokoch 2009 až 2010 partnerom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a európskeho konzorcia COWI pri dodávke konzultačných služieb pre Európsku komisiu na projekte Stratégia mediálnej politiky pre Srbsko.

Andrej Zmeček bol kľúčovým expertom v trojčlennom tíme Európskej komisie, ktorý spracoval odporúčania pre Srbskú vládu v spolupráci s expertmi Rady Európy a OBSE.

Spoločnosť ACAPU, s.r.o. v roku 2011 spracovala pre Audiovizuálny fond podkladovú analýzu k problematike zamedzenia konfliktu záujmov pri rozhodovaní o finančnej podpore projektov v oblasti audiovízie, ktorá bola s úspechom využitá pre úpravu relevantných pravidiel a noriem v rámci fondu.

Experti, ktorí sa budú zúčastňovať na realizácii projektu – Andrej Zmeček a Miroslav Kollár – majú veľké množstvo osobných referencií v oblasti teoretických a výskumných prác v oblasti médií a audiovízie, príprave odborných seminárov a konferencií, expert na technologické spracovanie údajov

Andrej Zmeček je spoluzakladateľom a prezidentom Mediálneho inštitútu, pôsobiaceho už viac ako 15 rokov na Slovensku v oblasti teórie komunikačných médií.